Verslag roofvogels

2018

In 2018 heeft de projectgroep met grote inspanning getracht alle Sperwers in Berkelland te inventariseren. Hoewel niet overal even intensief kan toch als resultaat het volgende gezegd worden:

Borculo: 5 nesten
Haarlo: 2 nesten
Neede: 3 nesten
Eibergen: 8 nesten
Ruurlo: 2 nesten

Gevonden broedlocaties 20; daarvan waren er 9 succesvol en 11 mislukt. Het totale aantal Sperwers in Berkelland wordt geschat op ongeveer 30 paren. Opvallend is het grote aantal mislukkingen.

De overige roofvogels lieten geen noemenswaardige schommelingen zien. Bruine Kiekendief en Rode Wouw werden wel gezien, maar niet broedend vastgesteld.
Komend seizoen besteden we opnieuw aandacht aan de Sperwer en starten we de inventarisatie van de Torenvalk.

Momenteel worden er geen roofvogels, buiten de torenvalken geringd. Men heeft het voornemen voor volgend jaar een klimuitrusting aan te schaffen om jongen die uit het nest zijn gevallen terug te plaatsen. Ook wordt er bij de omliggende vogelwerkgroepen geïnformeerd of er mensen zijn met een ringvergunning voor roofvogels en of deze personen eventueel ook in Berkelland zouden willen ringen.

2017

 

Op woensdag 18 oktober kwam de Projectgroep Roofvogels bijeen om het broedseizoen 2017 te evalueren. 

De constatering is dat de projectgroep wel de nodige versterking zou kunnen gebruiken. Daar zullen we in het komende voorjaar ook een wervingsbijeenkomst voor gaan beleggen.

Door de geringe menskracht is het ons niet gelukt om de taakstelling voor 2017 volledig waar te maken. We wilden in de gemeente Berkelland het aantal broedterritoria van de Buizerd vaststellen. Aan oppervlakte is het gelukt ongeveer de helft van de gemeente te inventariseren.

Betreffende de Buizerdterritoria werden in het onderzochte gebied 50 broedlocaties vastgesteld. Op de gehele oppervlak van de gemeente zal dit betekenen dat we mogen uitgaan van een totaal van 80 tot 100 broedparen.

Van de gevonden broedterritoria valt op dat het op veel locaties niet tot broeden is gekomen, ondanks de aanwezigheid van een Buizerdpaar. Rondom Eibergen was dit verschijnsel het meest opvallend; rond Borculo en Ruurlo werden de meeste geslaagde broedsels vastgesteld. Of de onrust in het landschap door aanleg van de N18 dan wel het instorten van de muizenpopulatie (ook vastgesteld in de Projectgroep Uilen) hier debet aan was, in niet te bewijzen.

Het resultaat van de wel tot broeden gekomen Buizerdparen was gemiddeld 2,1 jong per nest. Dit is beslist niet slecht te noemen.

Een tweede taakstelling was om zicht te krijgen waar er Torenvalkenkasten hangen die niet onder de controle van de Vogelwerkgroep vallen. Het blijkt dat met name de wijnhoeves in de gemeente ook Torenvalkenkasten in hun wijngaard plaatsen. Omdat deze taakstelling ook nog niet voldoende uit de verf is gekomen, spreken we af de Torenvalkenkasten die we tegenkomen bij Henk Lammers te melden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Henk zal zich beraden op wat hij met de zo binnenkomende informatie gaat doen.

Overige roofvogels:

Omdat er niet specifiek gelet is op de overige soorten roofvogels kan slechts van een indruk gesproken worden.

De Torenvalken bleken overal volop aanwezig te zijn, dit in tegenstelling tot de Boomvalken, waarvan maar 6 paren werden vastgesteld.

 

2016

Het aantal leden van de Projectgroep Roofvogels is teruggelopen tot nu nog 9 leden.Om die reden werd er besloten om ons in het jaar 2016 te beperken en ons met name te richten op het voorkomen als broedvogel in de gemeente Berkelland van de Havik.Gekozen werd voor de Havik omdat dit een betrekkelijk eenvoudig te inventariseren soort betreft die bovendien nooit in grote aantallen aanwezig is.Dit voornemen bleek haalbaar en heeft een zuiver resultaat opgeleverd.Omdat de Havik niet bekend is met de grenzen van de gemeente Berkelland, hebben we in onze inventarisatie ook de territoria meegenomen die deels buiten de gemeentegrens vallen.Wanneer we uitgaan van een straal van 3 km van het jachtgebied/territorium van de Havik in het broedseizoen en we laten de stedelijke bebouwing daarbuiten, dan blijkt Berkelland te beschikken over 15 potentieel geschikte broedgebieden voor de Havik.In 2016 waren hiervan 11 territoria bezet en daarvan hadden 8 horsten een geslaagd broedresultaat.Hoeveel jongen daarbij ook daadwerkelijk zijn uitgevlogen is door ons niet vastgesteld.Verstoring of zelfs in beslagname van de horst door andere dieren ( Steenmarters, Nijlganzen, Buizerds) zijn de meest veronderstelde redenen van de afwezigheid van de Havik.Ook het rigoureus uitdunnen van de wat oudere bospercelen veroorzaakt vertrek van de Havik.Al met al mogen we tevreden zijn met de aanwezigheid van een sterke populatie Haviken in Berkelland.Voor 2017 gaan we ons richten op het voorkomen van de Buizerd in Berkelland en willen we een beeld krijgen van alle kast-Torenvalken in Berkelland.

 

2014

Download hier het resultaat roofvogelinventarisatie 2014 in de gemeente Berkelland. 

 

 

 

 

 

2006

Download hier het verslag van de wespendief.

2004

Download hier het verslag van de wespendief.