Bonte vliegenvanger
Maten: 20 x 12 x 12 cm Bonte vliegenvanger - nestkast

Doorsnede vlieggat: 30 tot 32 mm 
Ophanghoogte: minimaal 2 meter 
Opmerking: Omdat de bonte vliegenvanger laat in de lente arriveert, is de kans groot dat zijn kast door andere vogels in gebruikt wordt genomen. Sluit daarom het vlieggat tot half april met een prop af.Bonte vliegenvanger - soortomschrijving

Herkenning: L 12,5 cm. Een koppie kleiner dan de Grauwe Vliegenvanger. In de Europese populatie zijn twee kleurvariaties te onderscheiden, namelijk de Britse en Scandinavische populatie waarvan het mannetje een gitzwarte rug heeft en de Midden-Europese populatie, waaronder ook de Nederlandse valt, waarvan de mannetjes een grauwbruine rug hebben.

Biotoop: oud loofbos en opgaand gemengd bos met natuurlijke holten

Broedgebied: Tegenwoordig broedt de Bonte Vliegenvanger in geheel West- en Midden-Europa, het Alpengebied en Midden-Spanje en Portugal.

Komt in Nederland voor als: Zomergast. De Bonte Vliegenvanger is oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en Noord-Europa en Groot-Brittannië en heeft zich gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw in zuidwestelijke richting uitgebreid. Dat heeft een flinke toename van de soort als broedvogel in Nerderland tot gevolg gehad. Deze uitbreiding is mede het gevolg van het op grote schaal ophangen van nestkasten, waarin de Bonte Vliegenvanger, als holenbroeder, in Nederland bijna uitsluitend broedt. 
De soort overwintert wat betreft de Noordwest-Europese exemplaren in Noordwest-Afrika naar het zuiden tot in Tanzania. In augustus zijn de meeste vogels van deze populatie en dan vooral de jonge exemplaren al in Zuid-Europa te vinden. De adulte vogels trekken wat later weg. 
De najaarstrek duurt tot begin oktober en de voorjaarstrek van half april tot eind mei. Vooral tijdens het voorjaar kan sterke doortrek optreden, waarbij op de Waddeneilanden en langs de kust, maar ook wel in het binnenland, plotseling overal Bonte Vliegenvangers worden gezien. 
De vogels van de Scandinavische en Noordduitse populatie trekken in die periode bij ons door en dan zijn in Nederland ook vaak die fraaie zwartwitgetekende mannetjes te zien. Aangezien de Bonte Vliegenvanger in Nederland vrijwel uitsluitend is aangewezen op de beschikbare nestkasten, is het niet gewenst om uit bospercelen uit beheersoverwegingen ineens alle nestkasten te verwijderen.

Bedreigd of niet? Het aantal broedparen neemt af.

Aantal broedparen in Nederland: 15.000-25.000 broedparen (1987)