Patrijs

Foto: Willy Smeenk

De vogelwerkgroep Berkelland heeft samen met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge (VAN) en met de lokale WBE’s (WBE Berkelstreek en WBE Rekken e.o) in oktober 2015 een plan opgezet om de patrijs voor Berkelland te behouden. Aanleiding vormt enerzijds de dramatische achteruitgang van het aantal broedparen en anderzijds een hoopvol project: Samen voor de patrijs in Aalten. Bij dit project is met gerichte maatregelen vanaf 2013 de achteruitgang gestopt en is er zelfs sprake van een toename. In feite willen we dit project ook toepassen in onze gemeente.
Met de bovengenoemde partijen is afgesproken, dat we starten in twee gebieden.

Gebied 1 in omgeving Rekkense Binnenweg/Havelandweg tussen Eibergen en Rekken (zie kaartje)

Gebied 2 in omgeving van pompstation Vitens in Olden Eibergen (zie kaartje)

We monitoren deze gebieden en hebben ook informatie over de huidige stand. Gebied 1 zal worden begeleid door Gerrit Stomps en Cees van Beinum en gebied 2 door Jan Borckink en Henk Leever.

De maatregel die we nemen is het creëren van kruidenrijke overhoekjes. Landeigenaren worden benaderd om een deel van akkers beschikbaar te stellen om in te zaaien met zaadmengsels. Deze zaadmengsels worden in het voorjaar 2016 gezaaid onder verantwoordelijkheid van de VAN. Zij regelen ook de loonwerker en wikkelen de kosten af. Voor de landeigenaar is een vergoeding beschikbaar van € 0,10 per m2 (€ 1000,- per ha). We willen een soort lappendeken maken met overhoekjes. Dat is niet alleen gunstig voor de patrijs, maar ook andere akkervogels profiteren en insecten. Daarnaast zal de landschappelijke waarde vergroot worden door o.a. de bloemen in het zaadmengsel en dit zal weer een positieve bijdrage leveren aan het toerisme in onze regio.


Foto: Willy Smeenk

Zoals gezegd starten we in twee gebieden, die wellicht later uitgebreid kunnen worden bij voldoende succes en bij voldoende ondersteuning. Leden van de vogelwerkgroep kunnen alle waarnemingen van de patrijzen in Berkelland doorgeven via waarnemingen.nl. Leden die vragen hebben of ook mee willen werken in het project kunnen contact opnemen met Henk Leever, die namens de vogelwerkgroep coördinator is. Tel. nr: 0545-261531 of 06-51314562