Verslag roofvogels

2016

Het aantal leden van de Projectgroep Roofvogels is teruggelopen tot nu nog 9 leden.Om die reden werd er besloten om ons in het jaar 2016 te beperken en ons met name te richten op het voorkomen als broedvogel in de gemeente Berkelland van de Havik.Gekozen werd voor de Havik omdat dit een betrekkelijk eenvoudig te inventariseren soort betreft die bovendien nooit in grote aantallen aanwezig is.Dit voornemen bleek haalbaar en heeft een zuiver resultaat opgeleverd.Omdat de Havik niet bekend is met de grenzen van de gemeente Berkelland, hebben we in onze inventarisatie ook de territoria meegenomen die deels buiten de gemeentegrens vallen.Wanneer we uitgaan van een straal van 3 km van het jachtgebied/territorium van de Havik in het broedseizoen en we laten de stedelijke bebouwing daarbuiten, dan blijkt Berkelland te beschikken over 15 potentieel geschikte broedgebieden voor de Havik.In 2016 waren hiervan 11 territoria bezet en daarvan hadden 8 horsten een geslaagd broedresultaat.Hoeveel jongen daarbij ook daadwerkelijk zijn uitgevlogen is door ons niet vastgesteld.Verstoring of zelfs in beslagname van de horst door andere dieren ( Steenmarters, Nijlganzen, Buizerds) zijn de meest veronderstelde redenen van de afwezigheid van de Havik.Ook het rigoureus uitdunnen van de wat oudere bospercelen veroorzaakt vertrek van de Havik.Al met al mogen we tevreden zijn met de aanwezigheid van een sterke populatie Haviken in Berkelland.Voor 2017 gaan we ons richten op het voorkomen van de Buizerd in Berkelland en willen we een beeld krijgen van alle kast-Torenvalken in Berkelland.

 

2014

Download hier het resultaat roofvogelinventarisatie 2014 in de gemeente Berkelland. 

 

 

 

 

 

2006

Download hier het verslag van de wespendief.

2004

Download hier het verslag van de wespendief.